Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi Firanto.lt tiešsaistes veikalā

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Šajos Preču tiešsaistes iegādes Noteikumos individuālā komersanta R. Firanto, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 134766767, juridiskā adrese Žeimenos g. 89, Kauņa, Lietuva (turpmāk – Pārdevējs) Tiešsaistes veikalā http://www.firanto.lt/ (turpmāk – Tiešsaistes veikals) (turpmāk – Noteikumi) noteiktas Pārdevēja, kurš pārdod Preces Tiešsaistes veikalā, un personas, kura pērk preces (turpmāk – Pircējs) Firanto.lt Tiešsaistes veikalā, tiesības, pienākumi un atbildība.

2. Šie Noteikumi ar Pircēja piekrišanu (pēc tam, kad Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, veicis pasūtījumu un samaksājis par Precēm) ir juridiski saistošs dokuments iesaistītajām pusēm , un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču iegādes un apmaksas noteikumus un nosacījumus, Preču piegādi un atgriešanu, procedūru, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu un pārdošanu Firanto.lt Tiešsaistes veikalā.

3. Pirkumus Tiešsaistes veikalā drīkst veikt tikai personas, kas Lietuvas Republikas Civilkodeksa izpratnē ir juridiski spējīgas un tiesīgas uzņemties attiecīgās līgumsaistības.

4. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka ir tiesīgs iegādāties Preces Firanto.lt Tiešsaistes veikalā.

II. LĪGUMA SLĒGŠANAS PROCEDŪRA

1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs pēc Preču izvēles Tiešsaistes veikalā, pēc iepirkumu groza nokomplektēšanas, pēc piegādes adreses norādīšanas, pēc maksājuma veida izvēles un pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem noklikšķina saiti "Pasūtīt".

2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais Pirkšanas un pārdošanas līgums tiks reģistrēts un uzglabāts Firanto.lt Tiešsaistes veikala datubāzē.

3. Visi līgumi Tiešsaistes veikalā starp Pircēju un Pārdevēju tiks noslēgti elektroniski, ar telesakaru līdzekļu starpniecību. Pircējs un Pārdevējs, slēdzot Līgumus, ievēro ar Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2011. gada 23. decembra Rīkojumu Nr. 4-959 apstiprinātos Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ja līgumi tiek slēgti ar telesakaru līdzekļu starpniecību, kā arī citus piemērojamos Lietuvas Republikas tiesību aktus.

III. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. Tiešsaistes veikals Firanto.lt izmanto Pircēja brīvprātīgi sniegtos datus saskaņā ar konfidenciālu un privātu datu aizsardzības politiku. Pircēja personas dati tiek pieprasīti tikai pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs personas datus uzglabā ne ilgāk kā 3 gadus.

2. Visi Pārdevējam sniegtie dati par Pircēju tiek izmantoti līgumu slēgšanas un izpildes nolūkos. Pārdevējam noteiktos apstākļos var nākties atklāt jūsu sniegtos datus trešajām pusēm, lai ievērotu attiecināmos krāpniecības vai kaitējuma novēršanas tiesību aktus un normatīvus, kuru nolūks ir gādāt par drošību, kā arī uzņēmuma īpašnieku maiņas gadījumā. Mēs neievācam un neapstrādājam konfidenciālus vai sensitīvus datus, piemēram, datus par veselību u. tml. Pārdevējs var atklāt jūsu personas datus, ja to pieprasa attiecināmie tiesību akti, valsts iestādes vai tiesībsargājošās iestādes.

IV. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces Tiešsaistes veikalā Firanto.lt atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai.

2. Pircējs ir tiesīgs atkāpties no Preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Tiešsaistes veikalu Firanto.lt, paziņojot par to Pārdevējam 7 darbdienu laikā no attiecīgo Preču piegādes vai saņemšanas dienas. Paziņojums jāsūta uz e-pasta adresi info@firanto.lt, un tajā jāiekļauj norāde par atgrieztajām Precēm. Pārdevējs apņemas pieņemt Preces un atgriezt Pircēja samaksāto naudu 15 dienu laikā pēc atkāpšanās no Līguma. Pircējs šīs tiesības drīkst izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai lietota un nav būtiski mainīts tās izskats. Visas Preces jāatgriež ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālajā iepakojumā. Ja Preces transportēšanas laikā nav bojātas, atlikušais Preču daudzums nedrīkst būt mazāks par 95% no sākotnējā daudzuma. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

3. Pircējam ir citas tiesības, kā noteikts šajos Noteikumos un attiecināmajos Lietuvas Republikas tiesību aktos.

4. Pircējam jāmaksā Preču cena un piegādes cena, kā arī jāveic citi maksājumi (ja tā norādīts līgumā) un jāpieņem pasūtītās Preces. Pircējam par Precēm jāsamaksā ar internetbankas starpniecību, saite uz kuru pieejama Tiešsaistes veikalā (ja Pārdevējam ir attiecīga vienošanās ar Pircēja banku), vai arī veicot maksājumu no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kā norādīts sadaļā "Kontaktinformācija".

5. Reģistrētais Pircējs nedrīkst nodot savus pierakstīšanās datus citām pusēm. Ja Pircējs pazaudē pierakstīšanās informāciju, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontaktinformācija" norādītās saziņas iespējas.

6. Mainoties jebkādiem reģistrētā Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem datiem, Pircējam šādi dati nekavējoties jāatjaunina.

7. Izmantojot Firanto.lt Tiešsaistes veikalu, Pircējam jāievēro šie noteikumi, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kas skaidri norādīti Tiešsaistes veikalā, un Pircējs nedrīkst pārkāpt attiecināmos Lietuvas Republikas tiesību aktus.

V. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Pircējam par Precēm jāsamaksā, izmantojot internetbanku. Kad Pircējs šādā veidā veic Preču apmaksu, Pircēja maksājums saskaņā ar veikto Pasūtījumu tiek ģenerēts internetbankas sistēmā. Pircējam nauda jāpārskaita uz Tiešsaistes veikala Firanto.lt kontu. Pircējs par Precēm var maksāt arī ar naudas pārvedumu. Šajā gadījumā Pircējam jāizdrukā pasūtījums un jāpārskaita nauda uz Firanto.lt bankas kontu no jebkuras bankas filiāles.

2. Ar Pārdevēja piekrišanu Pircējs var izmantot arī citus maksājuma veidus.

3. Veicot maksājumu ar šīs daļas 1. punktā norādīto maksājuma veidu, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Jebkurā gadījumā preču piegādes komplektēšana un Preču piegādes laika skaitīšana sākas tikai tad, kad saņemts maksājums par Precēm.

VI. PREČU APMAKSAS PROCEDŪRA UN NOTEIKUMI

1. Pircējam par Precēm jāsamaksā, izmantojot internetbanku. Kad maksājums par Precēm tiek veikts šādā veidā, internetbankas sistēma tiek ģenerēts Pircēja maksājums saskaņā ar veikto Pasūtījumu. Pircējam nauda jāpārskaita uz Tiešsaistes veikala Firanto.lt kontu. Pircējs par Precēm var maksāt arī ar bankas naudas pārvedumu. Šajā gadījumā Pircējam jāizdrukā pasūtījums un jāpārskaita nauda uz Firanto.lt bankas kontu savā izvēlētajā bankas filiālē.

2. Ar Pārdevēja piekrišanu Pircējs var izmantot arī citus maksājuma veidus.

3. Ja Pircējs izvēlas veikt maksājumu ar šīs daļas 1. punktā norādīto maksājuma veidu, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Jebkurā gadījumā Preču piegādes komplektēšana un Preču piegādes laika skaitīšana sākas tikai tad, kad saņemts maksājums par Precēm.

VII. PREČU PIEGĀDE

1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties tās vai nu saņemt klātienē vietnē norādītajā adresē, vai arī Pircēja norādītajā adresē Lietuvas teritorijā, ņemot vērā piedāvājumā norādītos noteikumus un nosacījumus, vai arī kādā no Lietuvas pasta filiālēm.

2. Preču piegādi veic Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis. Precīzā piegādes cena ir atkarīgs no pasūtīto Preču faktiskā svara un Pasūtījuma cenas; pēc Pārdevēja attiecīga paziņojuma piegāde var tikt veikta bez maksas. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 2-3 darbdienu laikā pēc maksājuma saņemšanas par Precēm un piegādi.

3. Pircējam Preces jāpieņem personīgi. Gadījumā, ja Pircējs nevar personīgi pieņemt Preces un ja Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un saskaņā ar citiem Pircēja norādītajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs izteikt Pārdevējam pretenzijas par to, ka pasūtītās Preces ir piegādātas nepareizajai personai.

4. Pakas piegādes brīdī Pircējam vai tā pārstāvim kopā ar piegādes uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda pakas stāvoklis un Preču skaits, kvalitāte un sortiments, lai noteiktu tā atbilstību. Iepakojuma bojājumu vai Preču skaita, kvalitātes vai sortimenta neatbilstības gadījumā Pircējam vai tā pārstāvim jānoraida piegāde. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai tā pārstāvi izpilda īpašu sūtījuma pārbaudes ziņojumu, norādot atklātās neatbilstības.

5. Kad Pircējs vai tā pārstāvis ir saņēmis paku un bez komentāriem parakstījis transporta uzņēmuma pārstāvja sniegto piegādes apstiprinājumu, Preces tiek uzskatītas par piegādātām nebojātā iepakojumā, un tiek uzskatīts, ka attiecīgo Preču skaits, kvalitāte un sortiments pilnībā atbilst Pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumiem, kā arī tiek uzskatīts, ka visi piegādes apstiprinājumā norādītie papildu pakalpojumi ir pienācīgi sniegti.

6. Ja Preces netiek piegādātas plānotajā Preču piegādes dienā, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās piegādes dienas.

7. Pasūtītās Preces jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs sniedz apstiprinājumu, ka pasūtījums ir nogādāts Lietuvas pasta filiālē un ir gatavs saņemšanai.

8. Ja Preces saņem persona, kas nav Pircējs, Pircējam jāaizpilda pasūtījuma piegādes datu lapa, norādot informāciju par personu, kas saņems Preces.

VIII. ATBILDĪBA

1. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par savu personas datu pareizību. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par sniegto datu nepareizības vai neprecizitātes radītajām sekām.

2. Pircējs un Pārdevējs par jebkādiem Tiešsaistes veikalā Firanto.lt noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpumiem tiks saukti pie atbildības Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3. Jebkurš reģistrētais Pircējs uzņemas atbildību par savu pierakstīšanās datu nodošanu trešajām pusēm. Ja Tiešsaistes veikala Firanto.lt pakalpojumus izmantos trešā puse, kas ir pierakstījusies Tiešsaistes veikalā ar Pircēja pierakstīšanās datiem, Pārdevējs šo pusi uzskatīs par Pircēju.

4. Ja Pārdevēja Tiešsaistes veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs ne par tajās sniegto informāciju, ne tajās veiktajām darbībām, jo Pārdevējs nepārrauga, nepārvalda un nepārstāv šādus uzņēmumus un personas.

5. Pārdevējs nav atbildīgs par gadījumiem, kad Tiešsaistes veikalā attēlotās Preces pēc izmēra, formas vai krāsas neatbilst faktiskajām Precēm Pircēja lietotā monitora īpatnību dēļ.

IX. PAZIŅOJUMI

1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2. Pircējs visus paziņojumus un informācijas lūgumus sūta ar telesakaru līdzekļu starpniecību, kā norādīts Pārdevēja Tiešsaistes veikala Firanto.lt sadaļā "Kontaktinformācija".

X. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Šie Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Šajos Noteikumos aprakstītās tiesiskās attiecības tiek īstenotas atbilstoši Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

2. Jebkādi strīdi, kas rodas šo Noteikumu īstenošanas rezultātā vai kas saistīti ar Pircēja un Pārdevēja noslēgto Pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek šķirti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.